Aydınlatma Metni

Server İletişim Danışmanlık Tanıtım Gazetecilik ve Yayıncılık San. Tic. A.Ş.

İnternet Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Server İletişim Danışmanlık Tanıtım Gazetecilik ve Yayıncılık San. Tic. A.Ş. (Bundan sonra kısaca Server İletişim olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Server İletişim, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Server İletişim Danışmanlık Tanıtım Gazetecilik ve Yayıncılık San. Tic. A.Ş.’dir

Server İletişim Danışmanlık Tanıtım Gazetecilik ve Yayıncılık San. Tic. A.Ş.

Barbaros Mh. Mütevelli Çeşme Cd. No: 21 PK: 34662 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 327 76 30

E-mail adresi: bilgi@enguzelhediyem.org

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri İşleme Faaliyetlerinin Güvenliğinin Temini

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve denetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor:

 • Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri (iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız, ifa yardımcısı konumundaki şirketler, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz)
 • Topluluk Şirketleri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik, kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi vasıtasıyla, sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır:

 • 6698 sayılı Kanunun m.5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak,
 • 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayalı olarak

işlenmektedir.

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sayılan haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen yapabilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.